Napisz teraz: veto@vetoitd.pl

Rozkręcanie deski rozdzielczej

« Przejdź do listy porad

Rozkręcanie przez kontrolującego deski rozdzielczej pojazdu jest czynnością oględzin.

Czy inspektor transportu drogowego jest do tego uprawniony?

 

W toku kontroli inspektor może (...) dokonywać ogledzin i zabezpieczać zebrane dowody.

Art. 73 ust.1 pkt. 3 9 (utd)


Oględziny jest to powszechnie stosowana czynność dowodowa. Oględziny polegają na bezpośrednim zbadaniu jakiegoś przedmiotu przez organ orzekający w celu dokonania spostrzeżeń za pomocą okreslonego zmysłu (wzroku, słuchu, dotyku, węchu, smaku), co do właściwości tego przedmiotu. Skoro postepowanie wszczęte w wyniku nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli drogowej jest postepowaniem administracyjnym, warto przyjrzeć się co na temat czynności oględzin mówi ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 1960 Nr 30 poz. 168Z póź. zm.).


Organ administracji publicznej sporządza zwięzły protokół z kazdej czynności postępowania, majacej istotne znaczenie dla roztrzygnięcia sprawy, chyba że ta czynność została w inny sposób utrwalona na piśmie.

Art. 67 § 1 (kpa)


W szczególności sporządza się protokół oględzin i ekspertyz dokonanych przy udziale przedstawiciela organu administracji publicznej.

Art. 67 § 2 pkt. 3 (kpa)


Organ administracji publicznej może w razie potrzeby przeprowadzić oględziny


Art. 85 § 1 (kpa)


Jak wynika z powyższych informacji inspektor transportu drogowego jest uprawniony do przeprowadzania czynności oględzin w celu udokumentowania stanu faktycznego. Problem polega jednak na tym, że informacja na temat rozkręcenia deski rozdzielczej nie jest odnotowywana w protokole kontroli szczególnie w sytuacji, gdy oględziny nie potwierdzają z góry założonej tezy o obecności w pojeździe niedozwolonego urządzenia.

Dlatego w każdym przypadku gdy dochodzi do rozkręcania deski rozdzielczej zażądaj odnotowania tego faktu w protokole kontroli.

Kontakt

ul. Jarosława Dąbrowskiego 219
93-231 Łódź
Tel. kom: +48 603 536 515