Napisz teraz: veto@vetoitd.pl

Ocena ryzyka, czyli kontrole nie tylko z donosu

« Przejdź do listy aktualności

W dniu 15 maja 2010 r. weszło w życie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie systemu oceny ryzyka podmiotów wykonujących przewóz drogowy w zakresie występowania naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców (Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 462). Rozporządzenie wprowadza istotną zmianę w sposobie selekcji podmiotów poddawanych kontroli w siedzibie przedsiębiorstwa, którego podstawą będzie współczynnik ryzyka. Dotychczas powodem rozpoczęcia kontroli w większości przypadków był donos ,,życzliwej" konkurencji, zazdrosnego sąsiada lub niezadowolonego kierowcy, a wynik nie zawsze pokrywał się z treścią donosu.

 

Przez 9 lat centralna ewidencja naruszeń funkcjonowała jedynie jako zapis w art. 80 ustawy z dnia 6 września o transporcie drogowym. Gromadzony przez lata materiał służył jedynie do generowania statystyk, nie przekładając się w żaden sposób na poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach. Wraz z wejściem w życie wspomnianego rozporządzenia Główny Inspektor Transportu będzie mógł zrobić z CEN praktyczny użytek. Wyniki kontroli przeprowadzonych przez uprawnione organy (m. in. ITD, Policja, Straż Graniczna, Służba Celna) będą stanowić podstawę do określenia współczynnika ryzyka występowania naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i odpoczynków. Do centralnej ewidencji naruszeń, której administratorem jest Główny Inspektor Transportu Drogowego trafiać będą dane ukaranych przedsiębiorców wraz z podaną wartością współczynnika ryzyka. Podmioty, dla których współczynnik za rok 2010 będzie wysoki powinny liczyć się z kontrolą Inspekcji Transportu Drogowego w siedzibie przedsiębiorstwa w roku 2011. Powtórna kontrola, której celem jest weryfikacja poprawności wykonywania przewozów drogowych wiąże się nie tylko z ryzykiem nałożenia kary 30 000 złotych. Jej efektem może być zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt. 2 lit. e ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 r. nr 125, poz. 874 ze zm.) cofnięcie licencji.

Jak obliczyć współczynnik ryzyka ?

Naruszenia z załącznika do ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym podzielono na trzy kategorie, stopniując wagę ze względu na wpływ jaki dane naruszenie wywiera na bezpieczeństwo przewozu drogowego:


NMW – naruszenie mniejszej wagi

PN – poważne naruszenie

BPN – bardzo poważne naruszenie


Współczynnik ryzyka obliczany jest zgodnie ze wzorem:

 wr = (n1 x w1) + (n2 x w2) + (n3 x w3) / m


Gdzie poszczególne symbole oznaczają:


wr – współczynnik ryzyka

n1 - łączna liczba NMW

n2 - łączna liczba PN

n3 - łączna liczba BPN

w1 - wartość punktowa dla NMW wynosi 1

w2 - wartość punktowa dla PN wynosi 3

w3 - wartość punktowa dla BPN wynosi 5

m - liczba kontroli danego podmiotu w roku


Podstawa prawna:

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 15 kwietnia 2010 r. w sprawie systemu oceny ryzyka podmiotów wykonujących przewóz drogowy w zakresie występowania naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców (Dz.U. nr 72, poz. 462) art. 89 ust. 5 pkt 5 ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 r. nr 125, poz. 874 ze zm.)
Rozdział 5 Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007 r. nr 155, poz. 1095 ze zm.)

 

Pełen tekst rozporządzenia wraz z załącznikiem określający wagę punktową naruszenia:

Kontakt

ul. Jarosława Dąbrowskiego 219
93-231 Łódź
Tel. kom: +48 603 536 515