Napisz teraz: veto@vetoitd.pl

Ważenie pojazdów w Łodzi

« Przejdź do listy aktualności

W Łodzi ruszył dawno zapowiadany system ważenia pojazdów. Składa się on z preselekcyjnej wagi umieszczonej w nawierzchni ul. Zgierskiej u zbiegu z ul. Piaseczną. W tym miejscu system dokonuje wstępnego ważenia, rejestrując przekroczenie dopuszczalnych parametrów oraz numer rejestracyjny pojazdu. Dane te wyświetlane są na tablicy umieszczonej na skrzyżowaniu ulic Zbierskiej i Al. Włókniarzy. W przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu lub nacisku osi system poinformuje kierowcę pojazdu o konieczności zjazdu do punktu dokładnego ważenia zlokalizowanego u zbiegu ulic Włókniarzy i 11 - go Listopada. System nie bez powodu zlokalizowany został na głównym węźle komunikacyjnym Łodzi, gdyż ma za zadanie wyeliminowanie z ruchu wjeżdżające do miasta pojazdy załadowane w sposób przekraczający dopuszczalne normy. Idea godna pochwały, system nowoczesny i na dodatek inteligentny. Po co jednak wydawać pieniądze na skomplikowany i kosztowny system preselekcji, skoro pierwsze dni jego funkcjonowania dowodzą jego innego przeznaczenia. Spośród dotychczas zważonych pojazdów znaczna ich część sprowadzona została na punkt ważenia z odległych obrzeży Łodzi o czym donosi wielu kierowców zgłaszających się do nas. Taniej byłoby zakupić wagi przenośne i przygotować miejsca do ważenia. Miało być dobrze, wyszło jak zwykle.

Poniżej kilka wskazówek na co zwrócić uwagę podczas ważenia pojazdu.

Czego się spodziewać podczas ważenia:

Do kontroli nacisków osi oraz DMC pojazdu, długości, szerokości i wysokości pojazdu uprawnieni są funkcjonariusze Inspekcji Transportu Drogowego oraz Policji. Pojazdy przekraczające granicę Rzeczypospolitej Polskiej oraz poruszające się w strefie nadgranicznej mają także prawo kontrolować Straż Graniczna i organy celne.

Każdorazowo, gdy ważenia pojazdów dokonują funkcjonariusze innych służb, pamiętać należy, że kontrola taka jest niezgodna z prawem.
 

Ważenie pojazdów jest kontrolą przeprowadzana na podstawie ustawy o drogach publicznych, w trakcie której dokonywane mogą być pomiary:

 • dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu
 • dopuszczalnych nacisków osi pojazdu wraz z pomiarem ich odległości (koniecznie)
 • wymiarów pojazdu w zakresie długości, szerokości i wysokościMasz prawo:

 • żądać w trakcie kontroli okazania świadectw legalizacji wag oraz pochyłości terenu (masz prawo się z nimi zapoznać)
 • porównać numery fabryczne na wagach z tymi, które zostały wpisane do protokołu z kontroli oraz świadectwa legalizacji
 • sprawdzić cechy legalizacyjne umieszczone na wagach
 • wykonać zdjęcia miejsca ważenia
 • dokonać przemieszczenia ładunku i zażądać ponownego ważenia
 • zamieścić w protokole kontroli wszelkie uwagi dotyczące nieprawidłowości podczas ważenia
 • nie podpisać protokołu
 • zostać szczegółowo poinstruowany o sposobie najazdu na wagę, prędkości najazdu itp. (takie elementy znajdują się na pewno w instrukcji obsługi wagi - zapoznaj się z nią)


Ponadto:

 • w trakcie pomiarów przy użyciu wag najazdowych do pomiarów statycznych pod wszystkimi kołami pojazdu lub zespołu pojazdów powinny znajdować się wagi (mogą być one jednak zastąpione gumowymi podkładkami wyrównawczymi o tej samej grubości co waga)
 • temperatura otoczenia w czasie ważenia, mierzona na wysokości 1 m od gruntu, w miejscu osłoniętym od opadów atmosferycznych i bezpośredniego oddziaływania promieni słonecznych, nie powinna wykraczać poza zakres od -10oC do +40oC (chyba że instrukcja użytkowania wagi dopuszcza pracę w innych temperaturach)
 • temperatura otoczenia powinna zostać odczytana z termometru posiadającego legalizację
 • odczyt wskazań z przyrządów pomiarowych musi być dokonywany w Twojej obecności lub obecności Twojego kierowcy
 • za pomocą wagi pomostowej można sprawdzić wyłącznie DMC pojazdu
 • za pomocą wagi ważącej każda oś oddzielnie nie można ważyć DMC pojazdu
 • stanowisko ważenia pojazdów powinno posiadać utwardzoną równą nawierzchnię
 • pochylenie podłużne nawierzchni w obszarze ważenia, tj. na odcinku drogi (placu), na którym znajduje się pojazd, nie powinno przekraczać 1%, a pochylenie poprzeczne - 2%
 • przed rozpoczęciem pomiarów wagi powinny zostać w odpowiednim czasie włączone oraz wyzerowane zgodnie ze wskazaniami producenta
 • z każdej kontroli sporządzany jest protokół, stanowiący podstawę do ukarania. Brak protokołu = brak kary

Kontakt

ul. Jarosława Dąbrowskiego 219
93-231 Łódź
Tel. kom: +48 603 536 515