Napisz teraz: veto@vetoitd.pl

Ważna zmiana ustawy o transporcie drogowym !

« Przejdź do listy aktualności

Dnia 16 września 2011 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. Jest to już 13 zmiana regulująca bardzo istotny sektor gospodarki, jakim jest transport drogowy. Wprowadzone zmiany pozwalają sądzić, że tym razem ,,trzynastka” okaże się szczęśliwa dla przedsiębiorców wykonujących przewozy drogowe, jednak o tym zdecyduje ostatecznie sposób w jaki nowe przepisy będą stosowane przez organy administracji państwowej.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2012 r.

 

Najważniejsze zmiany dotyczą odpowiedzialności za naruszenie przepisów dotyczących wykonywania przewozów drogowych:

Odpowiedzialność podzielono pomiędzy: przedsiębiorców realizujących przewozy drogowe, kierowców, osoby zarządzające transportem oraz inne osoby wykonujące czynności związane z transportem.


Konsekwencją podziału odpowiedzialności jest wprowadzenie 3 odrębnych taryfikatorów jako załączników do ustawy:

 • załącznik nr 1 - taryfikator dotyczący kierujących pojazdami – zawiera wykaz naruszeń i wysokość kar pieniężnych (grzywna) nakładanych w trybie mandatowym;
 • załącznik nr 2 - zawiera wykaz naruszeń oraz wysokości kar pieniężnych nakładanych w postaci grzywny na osoby zarządzające przedsiębiorstwem transportowym lub osoby zarządzające transportem w przedsiębiorstwie w przedsiębiorstwie;
 • załącznik nr 3 – zawiera wykaz naruszeń nakładanych na podmioty wykonujące przewozy drogowe w postaci decyzji administracyjnej.Zmianie uległa również kwota maksymalnej kary, jaką organy uprawnione do kontroli mogą nałożyć na podmiot wykonujący przewozy drogowe:

 

W wyniku jednorazowej kontroli drogowej maksymalna kara nie może przekroczyć 10 000 zł;
W wyniku kontroli w siedzibie przedsiębiorstwa maksymalna kara uzależniona jest od liczby zatrudnionych kierowców i wynosić ma odpowiednio:

 • dla firm zatrudniających do 10 kierowców 15 000 zł
 • dla firm zatrudniających od 11 do 50 kierowców 20 000 zł
 • dla firm zatrudniających od 51 do 250 kierowców 25 000 zł
 • dla firm zatrudniających powyżej 250 kierowców 30 000 zł
 • dla podmiotów wykonujących inne czynności (spedycje) 40 000 zł


Ostatnia zmiana dotyczy zniesienia rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji administracyjnej o nałożeniu na podmiot wykonujący przewozy kary pieniężnej w związku ze stwierdzonymi naruszeniami.

Decyzja ostateczna będzie wykonalna po upływie 30 dni od daty jej doręczenia, o ile strona nie wniesie skargi do właściwego sądu administracyjnego.
 


W przypadku zaskarżenia do sądu decyzja staje się wykonalna z chwilą:

 • Odrzucenia skargi przez sąd;
 • Cofnięcia skargi;
 • Wydania przez sąd prawomocnego orzeczenia o oddaleniu skargi.

 


Karę pieniężną uiszczać się będzie ja dotychczas na właściwy rachunek bankowy w terminie 14 dni, licząc od dnia w którym decyzja stała się wykonalna.


Z punktu widzenia przewoźnika jest to najpoważniejsza zmiana. Szkoda jednak, że trzeba było aż 10 lat, aby dostrzec, że wpływ na powstanie naruszeń ma nie tylko podmiot realizujący przewóz drogowy.

Kontakt

ul. Jarosława Dąbrowskiego 219
93-231 Łódź
Tel. kom: +48 603 536 515