Napisz teraz: veto@vetoitd.pl

Audyty kontrolne

Audyt to ocena poprawności wykonywania przez przedsiębiorstwo transportowe przewozów drogowych. Aby ocena ryzyka przyniosła spodziewany skutek nie wystarczy zwykła znajomość obowiązujących przepisów. Niezbędne jest aby osoba przeprowadzająca audyt legitymowała się znajomością procedur kontrolnych jakim poddawany jest oceniany podmiot. Audyt jest przeprowadzany w celu wyeliminowania wszystkich błędów mogących skutkować nałożeniem kary lub cofnięciem uprawnień do wykonywania przewozów. Konsekwencją przeprowadzonego audytu jest wdrożenie właściwych rozwiązań i procedur w celu podniesienia efektywności przedsiębiorstwa i zminimalizowania kosztów prowadzonej działalności. Zdecydowana większość naruszeń stwierdzanych podczas kontroli drogowych nie wynika z rażących zaniedbań lecz z przekonania, że puki nie ma kontroli, nie ma również problemu. Nic bardziej mylnego. Z reguły gdy dochodzi do kontroli jest już za późno. Konsekwencją takiego podejścia jest powielanie błędów, które z biegiem czasu stają się nieodwracalne i skutkują nałożeniem dotkliwej kary.

Podstawowymi elementami mającymi wpływ na ryzyko nałożenia kary pieniężnej nie są wbrew pozorom naruszenia norm czasu prowadzenia pojazdu, niestosowanie obowiązkowych przerw i odpoczynków.

Te są jedynie konsekwencją:

  • Źle zawieranych umów na wykonywanie usług przewozowych;
  • Źle zawieranych umów o pracę;
  • Nieprawidłowej obsługi tachografu;
  • Brak właściwego dokumentowania wszystkich rodzajów aktywności kierowcy (odpoczynki, dojazdy do miejsca postoju pojazdu);
  • Źle prowadzonej lub nieprowadzonej wcale ewidencja czasu pracy;

 

Oferujemy audyty kontrolne przeprowadzane przez osobę najbardziej kompetentną w dziedzinie wykrywania naruszeń i nieprawidłowości przewozów drogowych - byłego inspektora transportu drogowego.


Zakres audytu uzależniony jest od indywidualnych potrzeb  i obejmować może:

  • Analizę dokumentacji socjalnej (poprawność umów zawieranych z kierowcami, poprawność dokumentacji kierowców, spełnianie przez nich wymagań określonych przepisami prawa),
  • Analizę danych cyfrowych i analogowych rejestrujących aktywność kierowców, pod kontem ich poprawności z normami czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i odpoczynków,
  • Sprawdzenie dokumnetacji posiadanego taboru,
  • Analizę dokumentacji związanej z wykonywaniem zawodu przewoźnika (licencje, zezwolenia),
  • Efektem przeprowadzonego audytu jest raport stwierdzonych nieprawidłowości oraz propozycje rozwiązań mających na celu ich wyeliminowanie w przyszłości. Określane są również obszary ryzyka mające wpływ na powstawanie nieprawidłowości.


Koszt usługi kalkulowany jest w oparciu o ilość zatrudnionych kierowców, wielkości taboru oraz charakteru wykonywanych przewozów.

Kontakt

ul. Jarosława Dąbrowskiego 219
93-231 Łódź
Tel. kom: +48 603 536 515