Napisz teraz: veto@vetoitd.pl

Specjalistyczne szkolenia

Tego nie przeczytasz w podręcznikach.

Wiedza przekazywana podczas zajęć poparta jest wieloletnim doświadczeniem z zakresu stosowania i egzekwowania przepisów w transporcie drogowym.

Nie mówimy jak omijać prawo, jednak wiedza przekazywana na szkoleniach pozwala właściwie stosować i interpretować przepisy, radzić sobie w sytuacjach nietypowych oraz minimalizować nieprzyjemne skutki kontroli.

SZKOLENIA PROWADZONE SĄ PRZEZ BYŁEGO INSPEKTORA, POSIADAJĄCEGO UPRAWNIENIA TRENERA INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO.

Przykładowe bloki tematyczne:

Tematyka szkolenia:

Temat I: Czas pracy kierowców

 • podstawy prawne obowiązujacych norm ( rozporzadzenie 561/06, międzynarodowa umowa AETR),
 • zakres stosowania przepisów rozporzadzenia 561/06 i międzynarodowej umowy AETR,
 • normy czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i odpoczynków,
 • róznice pomiędzy normami rozporzadzenia 561/06 a międzynarodową umową AETR
 • wyjątki stosowania norm czasu prowadzenia pojazdu.


Temat II: Obsługa analogowych i cyfrowych urządzeń rejestracyjnych

 • automatyczna i ręczna rejestracja aktywności kierowcy,
 • rejestracja załogi wieloosobowej,
 • wyjątki stosowania norm czasu prowadzenia pojazdu oraz sposoby ich rejestracji,
 • postępowanie w przypadkach szczególnych.


Temat III: Wrunki wykonywania krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych

 • dokumenty wymagane podczas wykonywania przewozów drogowych z uwzględnieniem rodzaju przewozu,
 • wymagania dotyczące przewoźnika, kierowcy i pojazdu,
 • dokumenty jakie kierowca zobowiazany jest mieć przy sobie podczas wykonywania przewozów drogowych z uwzględnieniem rodzaju przewozu,
 • opłaty za przejazd pojazdu po płatnych odcinkach dróg (Viatoll).


Temat IV: Prawa, obowiązki i odpowiedzialność podmiotów uczestniczących w czynnościach kontrolnych

 • podmioty uprawnione do kontroli przewozów drogowych,
 • prawa i obowiązki kierowcy podczas kontroli drogowej,
 • prawa i obowiązki kontrolującego podczas kontroli drogowej,
 • odpowiedzialność kierowcy za stwierdzone naruszenia,
 • odpowiedzialność przedsiębiorcy za stwierdzone naruszenia,
 • odpowiedzialność innych podmiotów uczestniczących w operacjach transportowych.


Cena netto: 350 PLN/os.

Tematyka szkolenia:

Temat I: Normy czasu prowadzenia pojazdu obowiązkowych przerw i odpoczynków

 • przypomnienie obowiązujących norm,
 • automatyczna i ręczna rejestracja aktywności kierowcy.

Temat II: Budowa tachografu cyfrowego

 • elementy składowe tachografu cyfrowego oraz ich funkcja w procesie rejestracji danych,

Temat III: Praktyczne użytkowanie cyfrowych urządzeń rejestrujacych

 • obsługa tachografów cyfrowych,
 • logowanie i wylogowanie karty kierowcy,
 • sporządzanie wydruków,
 • dokonywanie wpisów ręcznych,
 • obowiązki kierowców przedsiębiorców,
 • odpowiedzialność z tytułu niewłaściwego użytkowania.

Temat IV: Zajęcia praktyczne z wykorzystaniem pojazdu wyposażonego w tachograf cyfrowy

Cena netto: 200 PLN/os.

Tematyka szkolenia:

Temat I: Prowadzenie dokumentacji firmy przewozowej pod kątem wymagań ustawy o transporcie drogowym
Temat II: Dokumentacja kierowców - aktualne wymagania, obowiązki przewoźników.
Temat III: Czas pracy kierowców w świetle obowiązujących przepisów.
Temat IV: Prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowców, wraz z rozliczaniem czasu pracy.
Temat V: Metodologia kontroli dokumentacji przewozowej prowadzonych przez Inspekcję Transportu Drogowego i Inspekcję Pracy, kontrole drogowe w Polsce i Europie (ustawa o transporcie
drogowym, ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, Kodeks Postępowania Administracyjnego).
Rodzaje naruszeń, sankcje - odpowiedzialność przewoźnika i kierowcy. Dyskusja.

Cena netto: 400 PLN/os.

Tematyka szkolenia:

Temat I: Podmioty podlegające kontroli drogowej z podziałem odpowiedzialności za stwierdzone naruszenia,
Temat II: Podmioty uprawnione do kontroli drogowej przewozów – podstawy prawne
Temat III: Prawa i obowiązki kierowcy podczas kontroli drogowej,
Temat IV: Prawa i obowiązki podmiotów kontrolujących,
Temat V: Sposoby uzyskiwania dowodów przez kontrolującego,
Temat VI: Legalne sposoby minimalizowania negatywnych wyników kontroli.

Cena netto: 200 PLN/os.

Formy szkolenia:

 • Wykład z omówieniem realnych sytuacji drogowych;
 • Warsztaty i ćwiczenia poświęcone najczęściej popełnianym błędom oraz sposobom ich eliminowania.
 • Szkolenia odbywają się w naszej sali wykładowej, wyposażonej w pomoce naukowe i nowoczesny sprzęt multimedialny.

Istnieje również możliwość przeprowadzenia szkolenia w dowolny miejscu wskazanym przez klienta pod warunkiem spełniania określonych wymagań.

Kontakt

ul. Jarosława Dąbrowskiego 219
93-231 Łódź
Tel. kom: +48 603 536 515