Napisz teraz: veto@vetoitd.pl

Uprawnienia inspektora transportu drogowego

« Przejdź do listy porad

Zgodnie z zasadą legalizmu wyrażoną w art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.) organy państwa działają na podstawie i w granicach prawa. Przepis ten zawiera normę zakazującą domniemanie kompetencji organu i tym samym nakazuje, by wszelkie działania organu były oparte na wyraźnie określonej normie kompetencyjnej.

,,Co nie jest zabronione, jest dozwolone” - nie dotyczy funkcjonariusza publicznego.

 

Wykonując zadania, o których mowa w art. 50 inspektor transportu drogowego ma prawo :

 1. wstępu do pojazdu,
 2. kontroli dokumentów,
 3. kontroli karty kierowcy i karty przedsiębiorstwa,
 4. kontroli tachografu zainstalowanego w pojeździe,
 5. kontroli urządzenia viabox,
 6. ważenia i mierzenia pojazdów,
 7. żądania od przewoźnika i jego pracowników pisemnych i ustnych wyjaśnień,
 8. żądania okazania dokumentów i innych nośników informacji mających związek z przedmiotem kontroli,
 9. wstępu na teren podmiotu wykonującego przewóz drogowy do pomieszczeń i lokali gdzie prowadzi on działalność lub przechowuje dokumenty,
 10. stosowania środków przymusu bezpośredniego,
 11. używania broni palnej,
 12. prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia,
 13. kierowania do sądu wniosków o ukaranie,
 14. udziału w rozprawach przed sądami powszechnymi w charakterze oskarżyciela publicznego
 15. wnoszenia odwołań od postanowień i orzeczeń sądów powszechnych w sprawach o wykroczenia z zakresu działania Inspekcji Transportu Drogowego,
 16. nakładania i pobierania kar pieniężnych oraz grzywien w drodze mandatów karnych:
 • zgodnie z przepisami ustawy,
 • za naruszenia przepisów o ruchu drogowym w zakresie określonym w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,
 • w zakresie określonym w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
 • zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych.
 • podstawa prawna: art. 55 i 56 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. nr 125, poz. 874 ze zm.)


Tyle teoria.

W praktyce brak reakcji na przejawy łamania praw i obowiązków utrwala w świadomości kontrolowanego i kontrolującego przekonanie o legalności prowadzonych czynności. Stopniowe ,,naginanie" przepisów, łamanie procedur oraz stosowanie dowolnych interpretacji przy braku reakcji ze strony kontrolowanego urasta z czasem do rangi oficjalnych interpretacji, co w konsekwencji przekłada się niekorzystnie na wynik kontroli.

Kontakt

ul. Jarosława Dąbrowskiego 219
93-231 Łódź
Tel. kom: +48 603 536 515